"Barwny Świat" to przedszkole terapeutyczne, gdzie pomagamy dzieciom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom. W naszym przedszkolu dzieci mogą rozwijać się na zajęciach terapeutyczno-edukacyjnych, nie tracąc jednocześnie swojego dzieciństwa. Naszą misją jest intensywna praca terapeutyczna realizowana poprzez prowadzenie terapii indywidualnych oraz szeroki zakres zajęć grupowych. Dla każdego dziecka tworzymy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez zespół specjalistów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy. Zajęcia przedszkolne realizujemy uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodną z rozporządzeniem MEN. Treści dobieramy i dostosowujemy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci. Nasi pracownicy prowadzą badania naukowe w zakresie nowych form terapii dzieci z autyzmem, pod kierunkiem Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Bezpłatnie zapraszamy do naszego przedszkola dzieci posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Terapia w przedszkolu

Oferujemy:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

„NIE MOŻNA ZMUSIĆ ZIARNA DO ROZWOJU I KIEŁKOWANIA, MOŻNA JEDYNIE STWORZYĆ WARUNKI ZEZWALAJĄCE NA TO, ABY ZIARNO ROZWINEŁO WSZYSTKIE TKWIĄCE W NIM MOŻLIWOŚCI”

Carl RogersW Naszym Przedszkolu realizujemy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Dzieci przyjmowane są na zajęcia na podstawie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wydawanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.


W skład naszego zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą:
  • psycholog
  • logopeda/neurologopeda
  • terapeuta SI
  • pedagog
  • inni specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb

Do przedszkola są przyjmowane dzieci z diagnozą spektrum autyzmu, które posiadają:
  • Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczą
  • Opinie o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, wydawane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną (dla dzieci starających się o zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w naszym przedszkolu)

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika integracyjna i włączająca – studia magisterskie. Absolwentka NKRRiWF w Białymstoku na kierunku Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z pedagogiką wczesnoszkolną – studia licencjackie. Absolwentka medycznego studium zawodowego na kierunku elektroradiologia. Ukończyła Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach m.in.: III Stopniowy Kurs Wykorzystania Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w Pracy z Osobami z Zaburzeniami Rozwoju, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych, III - modułowy kurs Terapia behawioralna osób z autyzmem w teorii i praktyce, Kurs języka migowego poziom podstawowy i średnio – zaawansowany, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem, Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne, Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu(SYNAPSIS), Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/Autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych, Terapia ręki – usprawnianie czynności samoobsługowych i grafomotorycznych, Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny- praca z dzieckiem z autyzmem, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii, Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach naukowych, m.in.: Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii, Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
Absolwentka pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie na APS w Warszawie – studia magisterskie. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku, na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna. Absolwentka podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach m.in.: ukończyła Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, III stopniowy kurs z zakresu: wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju, Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – uczenie nowych umiejętności; praca nad zachowaniami trudnymi; samodzielność, umiejętności społeczne, zabawa, komunikacja, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumieniu się, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, Szkolenie podstawowe PECS, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – III stopień, Szkolenie Makaton, Terapia ręki, Zajęcia grupowe o charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania, Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego Na Pracy Weroniki Sherborne, Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii. Uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach naukowych, m.in. Zachowania trudne u dzieci i osób dorosłych z perspektywy psychologii behawioralnej i psychiatrii, Dobre pomysły na trudne zachowania, Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel w klasie dla dzieci z autyzmem w Szkole Podstawowej nr 11 w Białymstoku.
Ukończyła studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na kierunku: Fizjoterapia – Magister Fizjoterapii. Ukończyła studia licencjackie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na kierunku Fizjoterapia – Fizjoterapeuta Licencjonowany. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach, m.in.: Kurs SI I stopnia, z zakresu neurofizjologicznych Postaw Integracji Sensorycznej, organizoawnym przez Centrum Terapii Behawioralnej, we współpracy z Zespołem Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, Kurs SI II stopnia „Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej, Terapia ręki w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym”, Szkolenie I i II stopnia Diagnoza i Terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato, Kurs Kinesiotaping KT1/KT2. Ukończyła szkolenie warsztatów wolontariatu i opieki pourazowej, Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym porażeniem dziecięcym, Szkolenie wstępne z systemu nauczania kierowanego, Zabawa Inspirująca Rozwój, Kurs I stopnia HANDLE - Program HANDLE® w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Wprowadzenie do metody, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii. Uczestnik zajęć terapii metodą Hallwick z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, kursu DCD (Developmental Coordination Disorders) – Dyspraxia., 3 -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, Kurs Pierwszej Pomocy. Uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach naukowych, m.in. w II Ogólnopolskiej konferencja Kinesiotaping, (A)utyzm (S)eksualność (D)ylematy. Od dzieciństwa do dorosłości. Od Psychoedukacji do budowania związków, Dobre pomysły na trudne zachowania, Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W przedszkolu prowadzi zajęcia Integracji Sensorycznej
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie w Białymstoku, Absolwentka studiów podyplomowych o specjalności Oligofrenopedagogika oraz studiów podyplomowych o specjalności Terapia Pedagogiczna. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada przygotowanie pedagogiczne o specjalności Pedagogika Przedszkolna Ukończyła w licznych kursach i szkoleniach, m.in.: III - modułowy kurs Terapia behawioralna osób z autyzmem w teorii i praktyce, Terapia Ręki, Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej, Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu (SYNAPSI), Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Działania nauczycieli wynikające z opracowania i wdrażania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutyczngo, Prowadzenie treningów umiejętności społecznych w zakresie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, Diagnoza i terapia autyzmu, Trening Umiejętności społecznych, Umiejętności wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii, Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy.

W przedszkolu prowadzi terapię indywidualną i zajęcia z tablicy interaktywnej.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika rewalidacyjna na Uniwersytecie w Białymstoku, studiów licencjackich na kierunku Pedagogika integracyjna edukacji elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m.in.: III -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej, Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu (SYNAPSIS), Terapia ręki - usprawnianie czynności samoobsługowych i grafomotorycznych, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii, Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy.

W przedszkolu prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.
Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika rewalidacyjna na Uniwersytecie w Białymstoku, studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie w Białymstoku, podyplomowe studia na NWSP w Białymstoku, kierunek-pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m.in.: III-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem, Jak pracować z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu (SYNAPSIS), Terapia ręki - usprawnianie czynności samoobsługowych i grafomotorycznych, Uczeń z autyzmem w mojej klasie, grupie przedszkolnej, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy. Wolontariusz Polskiego Związku Niewidomych.

W przedszkolu prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania” na SWPS w Warszawie Ukończyła Pedagogikę kulturoznawczą na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach, m.in.: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Szkoła dla rodziców i wychowawców (cykl spotkań prowadzonych na podstawie programu J. Sakowskiej, Zajęcia grupowe i charakterze treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania, Intensywne wprowadzenie do NLP, Racjonalna terapia zachowania – poziom podstawowy, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Warszawa, Szkolenie podstawowe i zaawansowane PECS, Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP –R, Zrozumieć aby pomóc dziecku z Zespołem Aspergera w szkole i w domu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Na co dzień prowadzi diagnozę kliniczną i funkcjonalną, prowadzi szkolenia, a także terapię indywidualną w poradni dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi Axon w Białymstoku.
Ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia Polska, w zakresie literaturoznawczo – językoznawczym na wydziale polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe studia logopedyczne na wydziale filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, podyplomowe studia neurologopedyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m.in.: Kurs przygotowania pedagogicznego , Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z dziećmi z autyzmem, AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, posiada Certyfikat Szkolenia MAKATON – poziom pierwszy", Terapia logopedyczna zaburzeń komunikacji wynikających z autyzmu. Podejście behawioralne, Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne, Kształtowanie umiejętności kluczowych dla terapii dzieci z autyzmem, Praca z trudnym wychowankiem, Praca z dzieckiem autystycznym, Kurs z zakresu Podstawowej Pierwszej Pomocy, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii. Uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach naukowych m.in.: Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej, na Uniwersytecie Wrocławskim, Zrozumieć niepełnosprawność, Małe dziecko – Dużo pomysłów.
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierunek-Logopedia z fonoaudiologią. W trakcie studiów doktoranckich w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uczestniczka licznych konferencji naukowych, m.in.:- VI,VII i VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć", Sympozjum Naukowe „Mam prawo do...-Karta Praw Osób z Autyzmem", Otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia Ukończone kursy i szkolenia, m.in.: Analiza komunikacji niewerbalnej-ćwiczenia praktyczne z kamerą, Technika Alexandra w pracy z głosem, Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, Metoda KLANZY w terapii logopedycznej, Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi, Kurs elementarny z Systemu Językowo-Migowego-cykl szkoleń dla nauczycieli i terapeutów na temat wykorzystywania AAC w pracy z dziećmi niemówiącymi, Szkolenie z zakresu wykorzystania programu Boardmaker&Speaking Dynamically Pro z osobami niemówiącymi, Tworzenie indywidualnych pomocy edukacyjnych i terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka niepełnosprawnego niemówiącego, Dostosowanie i przerabianie dostępnych pomocy edukacyjnych, Jak pracować z rodzicami dziecka z wyzwaniami rozwojowymi, Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, III -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Obecnie na urlopie macierzyńskim
Ukończyła Uniwersytet w Białymstoku - studia magisterskie uzupełniające na kierunku filologii angielskiej. Studia ukończone z Dyplomem Honorowym. Posiada licencję egzaminatora międzynarodowego egzaminu TELC. W trakcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w następujących kursach i szkoleniach: Wykorzystanie programu Boardmaker & Speaking Dynamically Pro do tworzenia symboli PCS i tablic komunikacyjnych, Metody i zasady postępowania stosowane w pracy z osobami z autyzmem, W pułapce zmysłów - warsztaty sensoryczne, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii.

W przedszkolu prowadzi zajęcia języka angielskiego
Ukończyła terapię pedagogiczną na APS w Warszawie, studia podyplomowe na kierunkach: edukacja elementarna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracuje od 9 lat z dziećmi niepełnosprawnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku. Ukończyła m.in.: „Kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem" , „Kurs III-stopniowy Terapii Behawioralnej" , „Kurs Integracji Sensorycznej" - I i II-go stopnia”, „ PECS szkolenie podstawowe i zaawansowane " „Terapia Taktylna " w ramach Programu MNRI Masgutova Neurosesorimotor Reflex Integration w Warszawie, „Terapia Zaburzeń Sensorycznych wg C.Delacato ".

Na co dzień pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowczym im. W. Kikolskiego w Białymstoku.
Posiada kwalifikacje z zakresu terapeuty zajęciowego W trakcie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach: III -modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Terapia ręki - usprawnianie czynności samoobsługowych i grafomotorycznych, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii, Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy.
Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Profilaktyki społecznej z resocjalizacją sądową na Akademii Pedagogiki Specjalnej, studiów licencjackich na kierunku resocjalizacja, szkoły policealnej na kierunku terapeuta do spraw uzależnień. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Edukacji i Rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m.in.: Terapia dziecka z autyzmem – podstawowe modele pracy, terapie wspomagające, planowanie i realizacja celów terapeutycznych, tworzenie programów terapii, Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Działania nauczycieli wynikające z opracowania i wdrażania Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii, Bazowy kurs udzielania pierwszej pomocy.

W przedszkolu prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogikia), w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studiów podyplomowych z zakresu logopedii. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, m.in.: Trening Umiejętności społecznych, Logorytmika ruch słuch słowo, Autyzm – co to jest i co dalej, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej, Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii, VB MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii, Podstawowa Pierwsza Pomoc.

W przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne.
Terapeuta zajęciowy, technik architektury krajobrazu, wolontariusz Fundacji „Dr. Clown”. Ukończyła 3 modułowe szkolenie praktyczne Metody i zasady stosowane w pracy z osobami z autyzmem. W trakcie studiów na kierunku fizjoterapia.
Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku.

Zapraszamy Państwa do nowego Przedszkola Terapeutycznego "ZACZAROWANY ZAKĄTEK" dla dzieci z autyzmem pod patronatem Stowarzyszenia "BARWA" w Białymstoku przy ul. Wrocławskiej 6W PLACÓWCE FUNKCJONUJE LISTA REZERWOWA - ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ PRZEZ CAŁY ROK

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci do składania zgłoszeń do naszej placówki na rok szkolny 2018/2019Dyrektor tel. 662 045 575
Sekretariat tel. 535 222 076

Nasza lokalizacja

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „BARWA”
Ul. Sobolewska 18, 15-560 Białystok, tel. 509 635 653
Numer KRS: 0000461200, Nr konta: PKO BP SA 751020 1332 0000 1002 1051 2772